fbpx Warunki zakupu | Kuschall - aktywne wózki inwalidzkie

STRONA I PRODUKTY ARCHIWALNE

Produkty z nowej oferty marki Kuschall dostępne po kliknięciu w poniższy link

KUSCHALL.EU

Strona główna / Warunki zakupu

Warunki zakupu

WARUNKI ZAKUPU SPRZĘTU NA ZAMÓWIENIE W FIRMIE „PARTNER” SZMIDT-BANYS SP.J.

 1. Produkt zakupiony na zamówienie, skonfigurowany według indywidualnych wymagań zamawiającego nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny produkt.
 2. Produkty na zamówienie to m.in.: wózki inwalidzkie ręczne, wózki inwalidzkie elektryczne, systemy napędowe do wózków inwalidzkich, systemy siedzisk i oparć oraz inne. 
 3. Każdy produkt, produkowany na zamówienie wymaga dokonania przedpłaty przez klienta kupującego.
 4. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z akceptacją specyfikacji zamawianego produktu i skutkuje jego zamówieniem.
 5. Przedpłata nie podlega zwrotowi.
 6. Przedpłata jest odliczana od całości ceny sprzętu przy końcowym rozliczeniu.
  Przykład: Cena sprzętu = 10 000 zł
  Przedpłata = 3000 zł
  Dopłata zamawiającego przy rozliczeniu końcowym = 7000 zł
 7. Termin realizacji zamówienia podawany jest szacunkowo i może wynosić do 12 tygodni, licząc od dnia wpływu przedpłaty na konto firmy „Partner”.
 8. Dostawa zamówionego produktu do klienta jest bezpłatna.
 9. Podczas odbioru produktu, klient jest zobowiązany niezwłocznie po dostawie sprawdzić stan przesyłki, w szczególności stan opakowania/kartonu oraz stan produktu (w obecności kuriera).
 10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu/produktu stwierdzone przy jego odbiorze muszą być zgłoszone kurierowi na piśmie oraz musi być wykonana dokumentacja fotograficzna tych uszkodzeń.
 11. Wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego sprzętu (stan techniczny, specyfikacja, uszkodzenia, zgodność sprzętu z zamówieniem) muszą być zgłoszone niezwłocznie do Firmy „Partner”.
 12. Wysyłanie produktu do Firmy „Partner” w celu dokonania napraw, serwisu lub innych, odbywa się za pośrednictwem klienta/zamawiającego i na jego koszt. Firma „Partner” w uzasadnionych przypadkach pokrywa koszty tych dostaw.
 13. Firma „Partner” nie ponosi odpowiedzialność za wysyłany przez klienta produkt, w szczególności za jego zagubienie, lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu czy nieterminowość dostawy.
 14. Firma „Partner” nie zapewnia sprzętu zastępczego na czas dokonywania napraw, w tym napraw gwarancyjnych. 

Dofiansowania NFZ/PCPR

Uprzejmie informujemy, że "PARTNER" Sp.J posiada podpisaną umowę z NFZ i jest realizatorem zleceń NFZ na wyroby medyczne. Wszystkie posiadane w ofercie wózki inwalidzkie marki kuschall mogą być refundowane przez NFZ i PCPR. Poniżej znajdują się wyjaśnienia w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do zakupu wyrobów medycznych. W przypadku pytań prosimy o przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego lub o telefon na numer 508 564 506. Chętnie oferujemy naszą pomoc. W linku znajduje się plik pdf z tabelą wyrobów refundowanych przez NFZ.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Osobom, które w wyniku wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia czy choroby muszą zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny lub w środki pomocnicze refundowane przez NFZ takie jak: wózki inwalidzki, ortezy, parapodia, poduszki i materace przeciwodleżynowe i inne, jeśli posiadają ubezpieczenie przysługuje ww. zaopatrzenie z NFZ bezpłatnie albo za dopłatą. Dopłatę tę można uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
Zasady refundacji zleceń przez NFZ

Zarówno zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Rozporządzenie to określa:

Jak uzyskać refundację z NFZ?

Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup sprzętu lub środka pomocniczego należy:
pozyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza a następnie prawo do refundacji NFZ potwierdzić w Wojewódzkim Oddziale NFZ. Potwierdzone zlecenie należy zrealizować w świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

Przy comiesięcznym zakupie sprzętu, np. stomijnego, pieluchomajtek przy potwierdzaniu pierwszego zlecenia w danym roku zostanie wydane w Wojewódzkim Oddziale NFZ „Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie”. W zleceniu tym uprawniony lekarz (najczęściej rodzinny) będzie wpisywał wydane na kolejne miesiące zlecenia, a odbiór sprzętu potwierdzała placówka, w której zlecenie jest realizowane. W tym wypadku tylko raz w roku trzeba udać się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

UWAGA! Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ lub na ich stronach internetowych (www.nfz.gov.pl).
Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu ww. zaopatrzenia ze środków PFRON.
Kto i gdzie może składać wnioski?

Wnioski można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druki do pobrania w PCPR lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej PCPR).

UWAGA! Obowiązuje kryterium dochodowe!

Średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Ponieważ kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

 • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Jeśli zatem np. limit na zakup wózka inwalidzkiego specjalnego wynosi 3000 zł i nie jest wymagany wkład własny, a cena wózka jest wyższa, można otrzymać z PCPR maksymalnie do 150 proc. limitu na dany sprzęt, czyli w tym przypadku 4500 zł.

Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100 proc. tego udziału.

UWAGA! Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia. I tak w ramach tych środków nie można uzyskać dofinansowania do zakupu np. koncentratora tlenu.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

UWAGA! Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013, poz. 1565).

Aktywnie na wózku

Podążając za Rainerem Kuschall'em pragniemy promować i wspierać ludzi realizujących swoje ciekawe... czytaj więcej...

Vasile Stoica z Rumuni dokonał  niesamowitego wyczynu.  W ciągu kilku miesięcy pokonał... czytaj więcej...

Polecane

W siedzibie firmy "PARTNER" w dniu 02.06.2017 został zorganizowany "Dzień Otwarty", podczas którego prezentowaliśmy naszą aktualną ofertą... czytaj więcej...

Media społecznościowe